2017 - 2018 TO BE HELD IN SUPPORT WE CONGRESS
MAIN PAGE ARCHIVE DOWNLOAD PUBLICATION PRINCIPLES ABOUT THE JOURNAL DISCIPLINES CONTACT
  Member Login
User Name
Password

New Member | Forgot Pass. |Active
 
  News and Announcements 
  Statistics
Today’s Visit : 1
Total Visit : 1785206
       İİB International Refereed Academic Social Sciences Journal Year:  2016  Volume:   23  Area:   Economics

Onur Burak ÇELİK
THE DETERMINANTS OF COUNTRY PERFORMANCE AT THE MEDITERRANEAN GAMES
 
This study identifies the determinants of the sporting performance of countries at the Mediterranean Games. Performance is measured by the share of medals won in each Mediterranean Games, rather than total number of medals, since the total number of medals available has increased substantially over time. Tobit estimation is employed for all 16 Mediterranean Games from 1951 to 2009. One interesting result is the larger marginal effect of being host, which is a shorter-term impact, than that of population and GDP per capita. It is shown that investments in sports can produce medals for at least eight years. Results also imply that countries benefit from their sports tradition and culture. Distance to the host city and deviation from the ideal temperature level of 15 degrees Celsius has no effect on success.

Keywords: Mediterranean Games, Sports Economics, Medal Performance, Tobit Estimation, Panel Data

Doi: 10.17364/IIB.20161319752


AKDENİZ OYUNLARI’NDA ÜLKE PERFORMANSINI BELİRLEYEN ETKENLER
 
Programda yer alan spor dalları ve dağıtılan madalya sayıları karşılaştırıldığında Akdeniz Oyunları, Yaz Olimpiyat Oyunları’ndan sonra en büyük spor organizasyonudur. Sadece Akdeniz’e kıyısı olan ülkelerin yer alabildiği bu organizasyon Yaz Olimpiyat Oyunları’nın küçük bir versiyonudur. Bugüne kadar ev sahibi şehirler Akdeniz kıyısındaki sehirlerden seçilmiştir. Akdeniz Oyunları, uluslararası spor organizasyonu olarak Olimpiyat Oyunları kurallarına dayanır. 1991 yılına kadar Yaz Olimpiyat Oyunları’ndan bir önceki sene, 1991’den sonra ise bir sonraki sene olmak üzere dört yılda bir düzenlenmektedir. Bu çalışmanın amacı Akdeniz Oyunları’nda ülkelerin sportif performanslarını belirleyen etkenleri belirlemektedir. Zaman içinde dağıtılan madalya sayısı önemli sayıda arttığı için ülke performansı, kazanılan toplam madalya sayısı yerine her Akdeniz Oyunları’nda kazanılan madalyaların toplam madalyalara yüzde oranı olarak ölçülmüştür. 1951’den 2009’a kadar olan 16 Akdeniz Oyunları için Tobit tahminleme yöntemi uygulanmıştır. Uluslararası spor yarışmalarında, özellikle Yaz ve Kış Olimpiyat Oyunları’nda, ulusal sportif başarı uzun süredir araştırmacıların ilgisini çekmektedir. Literatürdeki birçok çalışma bu tür büyük organizasyonlarda ülkelerin kazanacakları madalya sayılarını tahmin etmeye yöneliktir. Bir diğer kısım çalışma ise sportif başarıyı ya da sportif başarıdaki farklılıkları etkileyen faktörleri farklı veri ve/veya yöntemler kullanarak ortaya çıkarmaya çalışmaktadır. Uluslararası spor yarışmaları üzerine yapılmış çok sayıda çalışma olması rağmen literatürde Akdeniz Oyunları’na yönelik hiçbir çalışma bulunmamaktadır. Bu çalışmanın amacı Akdeniz Oyunları’nda sportif başarıyı etkileyen faktörleri belirleyerek daha önce Yaz Olimpiyat Oyunları üzerine yapılan çalışmalardan elde edilen sonuçlardan farklılıklarını ortaya koymaktır. Veri setinde ülkelerin elde ettikleri madalyaların oranı soldan sıfır değeri ile sansürlü olduğu için Tobit yöntemi kullanılmalıdır. Tobit dışında kullanılacak olan yöntemlerden elde edilecek sonuçlar tutarsız olacaktır (Tobin, 1958). Buna ek olarak Tobit yönteminden elde edilen beta katsayıları doğrudan yorumlanamaz. Bu katsayılar kullanılarak marjinal etki katsayılarının hesaplanması gerekmektedir (McDonald ve Moffitt, 1980). Bu çalışmada yer verilen iki modelden birincisinde, ilk olarak Bernard ve Busse (2004) tarafından ortaya konulan ve geleneksel “nüfus-gelir” modeli olarak adlandırılan modelin Akdeniz Oyunları için de geçerli olup olmadığını test etmeye yönelik bir model uygulanmıştır. Bu modelde bir ülkenin kazandığı madalyaların toplam madalya içindeki yüzde oranı nüfus, kişi başına düşen gelir ve ev sahibi ülke kukla değişkenleriyle Tobit tahminleme yöntemiyle açıklanmaya çalışılmıştır. Sonuçlar, üç değişkenin de madalya oranını pozitif olarak etkilediğini, dolayısıyla bu modelin Akdeniz Oyunları için de geçerli olduğunu göstermiştir. Nüfus-gelir modeline göre ülkeler sportif başarı için yüksek nüfusa ve/veya yüksek kişi başı gelire sahip olmalıdırlar. Yüksek nüfus oranı yetenekli sporcuların çıkacağı sporcu havuzunun büyük olması, dolayısıyla yetenekli sporcuları keşfetmenin daha kolay olduğu, anlamına gelmektedir (Örn: Çin, Rusya). Yüksek kişi başı gelir ise insanların spora daha fazla vakit ayırmaları, böylece bir spor kültürü oluşturabilmeleri, spor sahalarının ve alt yapı tesislerinin sağlanabilmesi için önemlidir. Nüfusu az olan ülkeler ancak yüksek gelir ile sağlanan altyapı imkânlarıyla yetenekli oyuncuları keşfedip parlatabilir (Örn: İsviçre). İkinci olarak, ülkelerin yarışmaya gönderdiği sporcu sayısının toplam katılan sporcu sayısına oranı, bir önceki ve iki önceki Akdeniz Oyunları’nda kazandığı madalya oranları, ev sahipliği yaptığı Yaz ve Kış Olimpiyat Oyunları sayısı, ülke ortalama sıcaklık derecesinin sporcular için ideal kabul edilen 15 dereceden (Hoffman, et. al., 2002) sapması, ülke başkentinin ev sahibi şehre olan uzaklığı ve yıllara özgü etkileri düzeltmek amacıyla her yıl için kukla değişkenler eklenerek nüfus-gelir modeli genişletilmiştir. Genişletilmiş modelden elde edilen en ilginç sonuç, kısa dönem bir etki olan ev sahipliğinin uzun dönem etkileri olan nüfus ve kişi başı gelirden daha fazla marjinal etkiye sahip olmasıdır. Bu nedenle kısa vadede sportif başarı amaçlayan ülkeler organizasyonun ev sahipliğini üstlenerek bu hedeflerine ulaşabilirler. Bir ve iki gecikmeli madalya oranı değişkenlerinin anlamlı olması spor altyapı tesislerine yapılan yatırımların en az sekiz yıl (iki Akdeniz Oyunları süresi) daha madalya kazandırmaya devam ettiğini göstermektedir. Bu sonuç aynı zamanda ülkelerin sahip oldukları spor geleneği ve kültüründen faydalandığını da göstermektedir. Genişletilmiş model ev sahibi ülkeye olan uzaklık değişkeninin anlamsız olduğunu göstermiştir. Aynı zamanda ideal sıcaklık derecesi olan 15 dereceden sapmanın da sportif başarıda hiç bir etkisi olmadığı bulunmuştur. Bunun nedeni ise Akdeniz Oyunları’na katılan ülkelerin Akdeniz’e kıyısı olan ülkeler olması sebebiyle çok fazla saat farkının olmaması ve benzer iklime sahip olmaları olarak açıklanabilir.

Anahtar Kelimeler: Akdeniz Oyunları, Spor Ekonomisi, Madalya Performansı, Tobit Tahminleme Yöntemi, Panel Veri


Detail

                              Copyright ©2011 IIB International Refereed Academic Social Sciences Journal All Rights Reserved. xdizayn.net