Yıl:2012   Sayı: 7   Alan: Tarih  

Tunay KARAKÖK
XIII – XV. YÜZYILLAR ARASI DÖNEMDE
 
13. yüzyılın ortalarında vuku bulan 1240 tarihli Babailer İsyanı ve 1243 tarihli Kösedağ Savaşı ile Türkiye Selçuklu Devleti’nin uç’larda merkezi otoritesinin zayıflaması ve ardından tamamen ortadan kalkması sonucunda, Anadolu’da her biri müstakil birer devlet karakterinde yirmiden fazla Türk beyliği kurulmuştur. Bu beyliklerden biride 1291’den 1461 yıllarına kadar süren varlığı boyunca Kastamonu, Sinop civarını yurt edinmiş; Selçuklu ile Osmanlı arasındaki sağlam halkaları teşkil eden ve Batı Anadolu’daki Türk fetihlerinin modelleri olan beyliklerden bir tanesi olarak kabul edilen Candaroğulları Beyliği’dir. Candaroğulları beyliği döneminde beylik sınırları içerisinde 40 kadar şehir ve bir o kadar kale ve 1500’e yakın köy mevcuttu. Öyle ki Kastamonu, Sinop, Çankırı, Taşköprü, Boyabat, Koçhisar, Çerkeş, Araç, Tosya, Küre, Daday, Devrekâni, Kurşunlu, Kargı ve Kalecik gibi kazalar beyliğin önemli ve sosyal - kültürel hayatın canlı olduğu yerleşim birimleriydi. Türk-İslam sentezinin varlığını hissettirdiği uygulamaların ve oluşumların var olduğu bir sosyal-kültürel hayata sahip olan beylik Anadolu’nun Türkleşmesinde ve bir Türk yurdu olarak kalmasında büyük rol oynamıştır.İşte bu çalışma’da Türkiye Selçuklu Devleti’nin 1240 tarihli Babiler İsyanı ve 1243 yılında gerçekleşen Kösedağ Savaşı sonrası girdiği yıkılma süreci ve bu süreçte Anadolu Beyliklerinin doğuşu, Anadolu’nun bu yeni dönemdeki sosyal, siyasi ve ekonomik durumları içerinde; Kuzeybatı Anadolu’da Kastamonu-Sinop ve Çankırı bölgelerini zapt ederek burada bağımsızlığını ilan etmiş ve Fatih Sultan Mehmet dönemine kadar varlığını devam ettirmiş olan Candaroğulları Beyliği ve bu beylik döneminde bölgenin sosyal ve kültürel hayatı ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kuzeybatı Anadolu, Canadaroğulları, SelçuklularTHE CULTUREL LIFE IN NORTHWEST ANATOLIA BETWEEN XIII. TO XV. CENTURY: CANDAROĞULLARI PRINCIPALITY
 
More than twenty Turkish beylics each of which was in the independent state character were established in Anatolia as a result of weakening and later utterly destroying of the central authority in the edges of Great Seljuk Empire with the help of Babais Rebellion and the Battle of Kosedag took place in the first half of the 13th century. One of those beylics having a socio-cultural life consisting of the applications and structures of the synthesis of Turkish and Islam, the Beylic of Candaroğulları, which was established around Kastomonu and Sinop ruling from 1291 to 1461 and representing the strong ties between the Seljuks and the Ottomans and being regarded as one of beylics of Turkish invasion models in West Anatolia played an important role on making Anatolia Turkish and making it live as a Turkish state. This paper deals with the Beylic of Candaroğulları which captured the region of Kastamonu, Sinop and Çankırı in the Northwest Anatolia and declared its independence there ruling until the time of Mehmet the Conquerer under the circumstances of the new social, political and economic conditions in Anatolia which appeared following the collapse period of Turkish Seljuk Empire as a result of Babais Rebellion and the Battle of Kosedag; it also considers the social and cultural life of the region during the ruling of this beylic.

Keywords: Nortwest Anatolia, Canadaroğulları, SeljuksTam Metin