Yıl:2014   Sayı: 14   Alan: Sağlık İdaresi ve Yönetimi  

Fikriye TOKER
TÜRKİYE’DE TEDAVİ EDİCİ SAĞLIK HİZMETLERİNDEN MEMNUNİYET VE GÜVENİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN 2003 VE 2013 YILLARI İÇİN İNCELENMESİ
 
Bu çalışmada Türkiye’de tedavi edici sağlık hizmetlerinden memnuniyet ve güven, çeşitli değişkenler açısından 2003 ve 2013 yılı temelinde incelenmiştir. Çalışmanın amacı Türkiye’de tedavi edici sağlık hizmetlerinden memnuniyet ve sağlık hizmetlerine güven üzerine etkili olan faktörleri ortaya koyabilmektir. Araştırma kapsamında 2003 yılında 524 kişi, 2013 yılında ise 950 kişiden veriler elde edilmiştir. SPSS 14 programı kullanılarak frekans analizi ve ki-kare analizleri gerçekleştirilmiştir. Pek çok değişken analiz edilmesine rağmen güven ve memnuniyet ile istatistiki açıdan anlamlı ilişki olduğu tespit edilenler değerlendirmeye alınmıştır. Değerlendirmeye alınan değişkenlerden medeni durum, sağlık hizmetlerinden bilgi sahibi olmak ve devamlı gidilen bir hekiminin olması ile sağlık hizmetlerinden memnuniyet ve güven arasında 2003 ve 2013 yıllarının her ikisinde de istatistiki açıdan anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür. Sağlık hizmetlerine güven konusundaki çalışmalar ile memnuniyet konusundaki çalışmalar aynı fonksiyonel özellikler taşımaktadırlar ve memnuniyet geçmiş ve devam eden ilişkilerin mevcut zaman dilimi için değerlendirmesi iken güven devam eden ilişkilerin ileriye dönük olarak değerlendirilmesidir (Bes vd., 2013: 2) Güven, sağlık sistemlerinde işbirliğinin temelini teşkil eden ve sağlık üretimi için gerekli olan bir kavramdır. Bes ve diğerlerinin ifade ettiği gibi Papatya, Papatya ve Hamşıoğlu (2012), ile Kalender ve Uludağ (2004), güven faktörü ile yaş arasında anlamlı bir ilişki bulamazken, Rockers, Kruk ve Laugesen (2012) tarafından gerçekleştirilen araştırmada yaş değişkeni güven ile pozitif yönlü ilişkili olduğu bulunmuş olup; Bes vd. (2013) de yaş ile güven unsurunun yüksek etkileşim gösterdiğini ifade etmiştir. Bu çalışmada da yaş ile güven arasında hem 2003 hem de 2013 yılları için istatistiki açıdan anlamlı ilişki tespit edilmiştir. Bu çalışmada medeni durum, sağlık sistemi hakkında yeterli bilgiye sahip olma ve devamlı gidilen bir hekimin olması değişkenleri hem güven hem de memnuniyet açısından hem 2003 hem de 2013 yılları için istatistiki açıdan anlamlı ilişki olduğu görülmüştür. Yaş değişkeni araştırmanın yapıldığı her iki yıl (2003 ve 2013) için de güven faktörü ile anlamlı ilişki olduğunu gösterirken, yaş değişkeni ile memnuniyet arasında her iki yılın verilerinde de istatistiki açıdan anlamlı bir ilişki bulunamamıştır.

Anahtar Kelimeler: Sağlık Hizmetleri, Sağlık Hizmetlerinden Memnuniyet, Sağlık Hizmetlerine Güven, Ki-kareTHE STUDY OF FACTORS AFFECTING SATISFACTION AND TRUST IN THERAPEUTIC HEALTH SERVICES IN TURKEY FOR THE YEARS 2003 AND 2013
 
In this study, satisfaction and confidence in curative health services in Turkey were examined from the point of several variables based on the years 2003 and 2013. The purpose of the study is to present the factors which have an effect upon satisfaction and confidence in curative health services in Turkey. Within the scope of the study, the data were obtained from 524 people in 2003 and 950 people in 2013. SPSS 14 was used for frequency and chi-square analyzes. Although many variables were analyzed, only the ones which had statistically significant relation with confidence and satisfaction were taken into consideration. Among the variables which had been taken into consideration; marital status, being informed about health services and having a continuously visited physician was observed to have a statistically significant relation with satisfaction and confidence both in the years 2003 and 2013.

Keywords: Health Services, Health Services Satisfaction, Trust From Health Services, Chi-SquareTam Metin