Yıl:2012   Sayı: 3   Alan: Muhasebe Ve Finansman  

Hacı Arif TUNÇEZ
TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI’NIN ULUSLARARASI MUHASEBE STANDARTLARI’NA UYUM SÜRECİ
 
Çeşitli ülkelerde uluslararası muhasebe uygulamalarını birbiriyle uyumlu hale getirebilmek ve böylece finansal tabloların karşılaştırılabilirliğini arttırmak, sermaye piyasalarını geliştirebilmek gibi amaçlar doğrultusunda muhasebe standartlarının harmonizasyon çalışmaları başlatılmıştır. Çalışma yapan kuruluşların başında Birleşmiş Milletler, OECD, Avrupa Birliği, IFAC, IOSCO, FEE, IASC ve IASB gelmektedir. Türkiye’de ise muhasebe uygulamalarına yön veren TTK, VUK, Banka ve Sigorta Kanunları, Sermaye Piyasası Kanunu ve SM, SMMM ve YMM Kanunu gibi yasal düzenlemelerin yanında, muhasebe standartları oluşturulmasına yönelik olarak birçok kurum çalışmalarda bulunmuştur. Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu, Uluslararası Muhasebe Standartları ile tam uyumlu Türkiye Muhasebe Standartları’nı yayımlamak üzere kurulmuştur. Bu çalışmada muhasebe standartları hakkında genel bilgi verilmiştir. Uluslararası Muhasebe Standartları ile Türkiye Muhasebe Standartları’nın tarihsel gelişimi açıklanmış, daha sonra Türkiye’de bu alanda yapılan çalışmalar ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: Uluslararası Muhasebe Uyumu, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları, Türkiye Muhasebe StandartlarıHARMONIZATION PROCESS OF TURKISH ACCOUNTING STANDARDS WITH INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS
 
Standard of accounting harmonization studies have been started to be able to make different countries international finance practices harmonious and by this way, to be able to increase comparability of financial statements, to be able to improve capital market. The main institutions which are studying on this subject are the United Nations, OECD, European Union, IFAC, IOSCO, FEE IASC and IASB. In Turkey, beside the legal regulations such as TTK, VUK, Bank and Insurance Laws, Capital Market Law and SM, SMMM and YMM, there are a lot of institutions which have studied on this subject for the establishment of accounting standards. Turkish Accounting Standards Board has established to set an exact uniform International Accounting Standards compatible with IFRS. This study includes some general information about accounting standards. The historical background of International Accounting Standards and Turkish Accounting Standards presents then, the studies about this field in Turkey are mentioned.

Keywords: International Accounting Harmonisation, International Financial Reporting Standards, Turkish Accounting StandardsTam Metin