Yıl:2012   Sayı: 7   Alan: Spor Bilimleri  

Ali Serdar YÜCEL, Sebahattin DEVECİOĞLU
TÜRK SPOR FEDERASYONLARINDA ALTI SİGMA YÖNETİM MODELİNİN UYGULANABİLİRLİĞİNE İLİŞKİN YÖNETİCİ GÖRÜŞLERİNİN BAZI PARAMETRELER BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
 
Günümüzde özel şirketlerin devamlılığını sürdürebilmeleri için gerekli olan müşteri memnuniyeti, kârlılık ve kalite anlayışı spor hizmetleri açısından da son derece önemli bir hale gelmiştir. Bu çalışma, Türkiye’de kamusal görevler üstlenen ve spor hizmeti sunan spor federasyonlarında Altı Sigma yönetim modelinin uygulanabilirliğine ilişkin yönetici görüşlerinin bazı parametreler bakımından değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır. Bu araştırmada “betimsel tarama modeli” kullanılmıştır. Araştırmanın evreni spor federasyonlarında görevli yöneticiler (federasyon başkanı, federasyon asbaşkanı, yönetim kurulu üyeleri, genel sekreter, şef ve uzman) olup, örneklemi ise federasyonlarda aktif olarak fahri ve kadrolu görev yapan 974 yönetici arasından tesadüfî yöntemle seçilmiş 298 yönetici oluşturmaktadır. Araştırmada verilerin elde edilmesinde spor federasyonlarında görev yapan yöneticilerin görüşlerine yönelik anket uygulanmıştır. Sonuç olarak; üst yönetimin liderliği, desteği olmadan “Altı Sigma” uygulamalarında başarılı olunamayacağı gerçeği de göz önünde bulundurulduğunda ve araştırma sonuçları esas alındığında Altı Sigma yönetim modelinin spor federasyonlarında uygulanabilirliğine ilişkin yönetici görüşlerinin olumlu olduğu ve Altı Sigma yönetim modelinin uygulanabilirliğine ilişkin zemin hazırladığı tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Spor, Federasyon, Altı Sigma, Spor Hizmeti, KaliteASSESSMENT OF ADMINISTRATORS' VIEW IN REGARD TO SOME PARAMETERS REGARDING APPLICABILITY OF THE SIX SIGMA MANAGEMENT MODEL IN TURKISH FEDERATIONS
 
Nowadays, customer satisfaction, profitability and quality which are necessary for maintaining continuity of the private companies have been critical in terms of the sports services. This study has been made so as to assess views of the administrators in regard to some parameters regarding applicability of the Six Sigma management model in the sport federations that assume public tasks and offer sports services in Turkey. In this study, "Descriptive Survey Model" has been used. Population of the study is administrators in charge in the sport federations (federation chairman, deputy chairman, board members, secretary general, chief and expert), sample consists of 298 administrators randomly selected among 974 actively voluntary and regular administrators who are in charge in the federations. A questionnaire towards the views of the administrators in charge in the sports federations has been conducted regarding data acquisition in the study. In conclusion; when the study results are based and considering the fact that "Six Sigma" applications shall not be successful without the leadership and the support of the senior management it has been determined that the views of the administrators towards applicability of the Six Sigma management model in the sports federations are positive and this provides a basis for applicability of the Six Sigma management model.

Keywords: Sport, Federation, Six Sigma, Sport Service, QualityTam Metin