Yıl:2012   Sayı: 7   Alan: Pazarlama  

Yeliz BAŞ, Abdullah ÖZTÜRK, Betül AYRANCI, Canpolat ÇALIŞKAN, Fatih TANYEL, Doğan AKSU,Mustafa YILMAZ, Mehmet EREN
TÜKETİCİLERİN ÇEVRE VE SOSYAL DUYARLILIKLARI ÇERÇEVESİNDEKİ TUTUMLARININ, DAVRANIŞLARININ, BİLİNÇLERİNİN VE FİRMALARIN YAPMIŞ OLDUKLARI SOSYAL VE ÇEVRESEL UYGULAMALARA KARŞI SATINALMA TERCİHLERİNİN İNCELENMESİ
 
Ülkemizde yaşanan çevresel ve sosyal sorunlar, her geçen gün artarak, gerek sosyal medya, gerek sivil toplum örgütleri ve dernekler ve gerekse de bireyler tarafından yoğun rağbet gösterilen gündemler olarak karşımıza çıkmaktadır. Hem hükümet yetkilileri hem de gönüllü işletmeler aracılığıyla sosyal ve çevresel konular içerikli faaliyet, olay ve reklamlara sık sık maruz kalmaktayız. Kimi zaman bu aktivitelerden habersiz kalmakta kimi zaman ise bu aktivitelerin içinde kendimizi dahil bulmaktayız. İş dünyası bu konular üzerine sürekli dikkati çekmekte ve tüm işletmelerin sosyal ve çevresel duyarlılıklarını destekleyici yeni rekabet mecraları yaratmaktadırlar. Tüketiciler sadece birer birey olarak düşünülmemelidir. Toplumun sosyal bir varlığı olarak da tüketiciler tatmin edilmeli ve her bakımdan kapsamlı olarak yaratılacak firma imajında bu konular gözden kaçırılmamalıdır. Tüketicilerin duyarlı oldukları sosyal ve çevresel sorunlar ve bu sorunlarla ilgili yasalardan haberdarlıkları ile işletmelerin bu konularda yapmış oldukları faaliyetlere karşı tutumlarını ve davranışlarını ortaya koyarak işletmelerin daha etkili sosyal ve çevresel faaliyetler gösterebilmeleri ve bunları etkili bir şekilde tanıtabilmeleri adına önerilerde bulunulması bakımından araştırmamızın önemli katkı sağlayabileceği düşünülmektedir. Araştırmada, Düzce İlinde ikamet etmekte olan ve rastgele seçilen 401 kişi üzerinde yüz yüze anket uygulaması yapılmıştır. Veriler SPSS 15.0 programında One-Way ANOVA ve Tukey testleri ile değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Sosyal sorumluluk, Satınalma, Kurumsal kimlik, Çevre duyarlılığı, Sosyal duyarlılıkEXAMINING OF CONSUMER SOCIAL AND ENVIRONMENTAL SESCEPTIBILITY, ATTITUDES, BEHAVIORS, CONSCIOUSNESS AND PURCHASING PREFERENCES AGAINTS SOCIAL AND ENVIRONMENTAL ACTIVITIES MADE BY ENTERPRISES
 
The environmental and social problems occurring in our country are seemed as highly rated agendas by social media, non-governmental organizations, foundations and individuals. We are exposed frequently to advertisements, activities and events concerning environmental and social issues through governments and voluntary enterprises. Sometimes we live uninformed about these applications, sometimes we found ourselves inside of them. Business world creates new competition means supporting social and environmental sensibilities of businesses. Consumers usually considered as only single individuals, however, they have to be seemed also as the members of the society. The firms also have to take this situation of the individuals into consideration. The contribution of our study to the social sciences literature would be stated as: the awareness of consumers about social and environmental issues and legislation concerning those problems; awareness of consumers about activities made by private enterprises concerning social and environmental issues; and recommendations to the enterprises about realizing and advertising their activities concerning social and environmental issues more efficiently. In this study, questionnaires were conducted face to face to randomly chosen 401 citizens inhabiting in Düzce province. The data have been analyzed by SPSS 15.0 program through One-Way ANOVA and Tuchey tests.

Keywords: Social Responsibility, Purchasing, Institutional Identity, Environmental Sensitivity, Social SensitivityTam Metin