Yıl:2012   Sayı: 7   Alan: Sosyoloji  

Mehmet DOĞAN
SAİD HALİM PAŞA’DAN BUGÜNE “BUHRANLARIMIZ”
 
Said Halim Paşa İslam dünyasının mühim fikir adamlarındandır. O Osmanlı İmparatorluğunun içine düştüğü buhranı ilk elde analiz etmiştir. Ona göre İslam dünyasının batıyı körü körüne taklit etmesi buhranlarımızın en büyüğüdür. Çünkü batının kendisi gerçekte hakikati bulmuş değildir ve sürekli bir arayış içerisindedir. Oysaki biz hakikatin bilgisine sahibiz. Yapmamız gereken değerlerimizden sorunlarımıza çözüm bulmaktır. Bu çalışmanın amacı modern dönemle beraber İslam dünyasının yaşadığı krizi Said Halim Paşa’nın bakışıyla analiz etmektir. Gerçekte Said Halim Paşa’nın buhranı, hepimizin buhranıdır. O, Garb’ın kötü niyetli ve düşmanca tavrının bu buhranın esas âmili olduğu fikrindedir. Bu sebeple Said Halim Paşa’nın aslında Garb’ın buhranını da deşifre ettiğini varsaymak mümkündür. Paşa’nın esas kuramının Garb tenkidi olduğunu da söylemek imkân dâhilindedir. Garb’ın içtimai düzenine yapmış olduğu tenkitler, onun Garb’ın tarihini ve içtimai müesseselerini hususiyetleriyle müdrik olduğunu gösterir. Prens Said Halim Paşa, Batı toplumlarının sürekli ‘değişim’ içinde olmasını, onun ‘dengesiz doğa’sından kaynaklandığını söyler. Bu dengesiz doğanın kaynağı, sınıf çatışmasıdır. Esasen Garb’ın tarihin hiçbir döneminde içtimai tekâmülüne ilham verecek ve ona rehberlik edecek sabit ve değişmez bir cemiyet tasavvuruna, İslam âleminin aksine, sahip olmadığını söyler. Batı cemiyeti, ahlakî ve içtimaî ilkelerin nihai ve kalıcı şekillerini aldıkları o ideal aşamaya henüz varamamıştır. Bu çalışma, Said Halim Paşa’nın, Osmanlının ve Garb’ın buhranlarıyla beraber kendi buhranlarını da tetkik ettiği umumi bir analize dairdir.

Anahtar Kelimeler: Said Halim Paşa, Buhran, Osmanlı, UygarlıkFROM SAID HALIM PASA TO TODAY OUR CRISIS
 
Said Halim Paşa is an important philosopher. He analyzed crisis of Ottoman Empire. According to him big crisis of Islamic World is that admire to West World. On the other hand West world is in real crisis because West World has sought truth every time. But we have epistemology of truth. Then we must turn back to our values. In reality, Said Halim Pasha's storming of the crisis in all of us. He has hostile and malicious attitude towards Garb crisis. Thus, Said Halim Pasha, in fact points out that it is possible to assume that the Garb crisis can be deciphered. According to Said Halim Pasha, the constant 'change' in Western societies stems from the unbalanced nature of them. Western societies conceive permanent ideal stages for ethic and social policies which eventually end in nowhere. In this work, Said Halim Pasha and Ottoman Empire has been focused on along with crisis's Garb. This study will help us to examine the solutions to our crisis via of Said Halim Paşa’s approaches.

Keywords: Said Halim Paşa, Crisis, Ottoman, CivilizationTam Metin