Yıl:2012   Sayı: 3   Alan: Eğitim  

Yener ÖZEN
ÖZGÜRLÜKÇÜ ÖĞRENME
 
Eğitimde özgürlükler hareketinin geçmişi çok eski olmamakla birlikte, ciddî tartışmalar sanayi devrimiyle başlamıştır. Sanayi devriminin oluşum süreciyle birlikte ulus devlet modeli ortaya çıkınca ve devletin kendisi bir eğitim tekeli olmaya başlayınca, kamu eğitiminin öncelikli işlevinin ne olduğu sorgulanmıştır. Bazı düşünürler, devletin eline eğitim gibi çok güçlü bir aracı vermenin sakıncaları üzerinde durmuşlardır. Eğitim süreci içerisinde öğrencilerin hak ve özgürlüklerinin neler olduğu, bunların nasıl korunabileceği ve geliştirilebileceği; geliştirilmesi için neler yapılabileceği uzun zamandır tartışılmaktadır. Eğitim temel bir yurttaş hakkı olarak görülmeye başlandıktan bu yana, bireylerin kendi eğitimleri üzerinde söz sahibi olmaları gereği vurgulanmaktadır. Ne yazık ki bugüne kadar hiçbir ülkede öğrenci haklarına tümüyle saygılı bir sistemi kurulabilmiş değildir. Bunun başlıca nedeni, toplumun genelinde demokrasinin tam anlamıyla yerleşmemiş olması ve eğitim sisteminin bir üst yapı kurumu olarak bu durumdan etkilenmesidir.

Anahtar Kelimeler: Özgürlükçü Öğrenme, Özgürlük, Eğitim, ÖğretimFREEDOM LEARNING
 
Although there is a very old history of freedom movement, education, and industrial revolution began serious discussions. The process of formation of the industrial revolution comes along with the nation-state model and the state itself began to be an educational monopoly, what is the function of public education a priority has been questioned. Some thinkers, such as education into the hands of the state emphasized the drawbacks of providing a very powerful tool. What are the rights and freedoms of students in the educational process, how they are maintained and improved, what can be done to improve the long-discussed. Since the initiation of a citizen to be seen as the basic right to education, individuals have a voice in their education need to be emphasized. Unfortunately, so far no countries fully respect the rights of students in a system was not able. This is mainly because, to be settled in full democracy in society and education system as an institution of the upper structure is that its share of this situation.

Keywords: Learning Freedom, Freedom, Education, TrainingTam Metin