Yıl:2012   Sayı: 3   Alan: Spor Bilimleri  

Mustafa TÜRKMEN, Yunus Emre ÜSTGÖRÜL, Nevzat MUTLUTÜRK
ÖZEL VE DEVLET OKULLARINDA ÇALIŞAN BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN ÇOK YÖNLÜ KARİYER TUTUMLARININ ARAŞTIRILMASI: MANİSA İLİ ÖRNEĞİ
 
Araştırmanın amacı, Manisa merkezde özel ve devlet okullarında çalışan beden eğitimi öğretmenlerinin çok yönlü kariyer tutumlarını ölçmek ve öğretmenlerin demografik özelliklerine göre çok yönlü kariyer tutumları arasındaki farklılıkları ortaya çıkarmaktır. Yöntem: Araştırmanın evrenini, Manisa merkezdeki özel ve devlet okullarında çalışan beden eğitimi öğretmenleri oluşturmaktadır. Araştırmaya, 35 özel okulda, 74 devlet okulunda çalışan 109 beden eğitimi öğretmeni katılmıştır. Araştırmada “Çok Yönlü Kariyer Tutumu Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmanın veri analizlerinde, SPSS 15.0 istatistik paket programı içinde; açıklayıcı faktör analizi, t-testi ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) uygulanmıştır. Bağımsız değişkenler (yaş, cinsiyet, medeni durum, çocuk durumu, eğitim durumu, iş hayatında çalışma süresi, kurumdaki çalışma süresi, çalıştığı iş sayısı, aldığı maaş ve maaştan memnuniyet) ile çok yönlü kariyer tutumu arasındaki farkları bulmak için “Tukey” testine bakılmıştır. Bulgular ve Sonuç: Mevcut çalışmada, çok yönlü kariyer tutumu alt boyutlarından kendi kendine yönlendirilen kariyer tutumları Manisa merkezde çalışan beden eğitimi öğretmenlerinde ve Özel ve devlet üniversiteleri karşılaştırmalarında ise özel okullar lehine yüksek bulundu. Bununla birlikte iş hayatında 16 yıl ve üzerinde çalışan ile 41-50 yaş arası beden eğitimi öğretmenlerinin değerlere göre yönlendirilen kariyer tutumları yüksek tespit edildi. Bekâr olan ve kurumlarında 1-5 yıl arası çalışan beden eğitimi öğretmenlerinin ise kendi kendilerine yönlendirdikleri kariyer tutumları yüksek düzeyde anlamlı farklılık bulundu. Sosyo-demografik özelliklerden cinsiyet, çocuk durumu, eğitim durumu, çalıştığı iş sayısı, kurumdan aldığı maaş ve maaş memnuniyeti değişkenlerinde istatistiksel olarak anlamlı farklılık görülmedi. Sonuç olarak; Manisa merkezde çalışan beden eğitimi öğretmenleri ile Manisa merkezdeki özel okullarda çalışan beden eğitimi öğretmenlerinin kendi kendine yönlendirilen kariyer alt boyutunu tercih ettikleri görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Çok Yönlü Kariyer, Kendi Kendine Yönlendirilen Kariyer, Değerlere Göre Yönlendirilen Kariyer, Beden Eğitimi ÖğretmeniEXAMINING THE PROTEAN CAREER ATTITUDE OF THE PHYSICAL EDUCATION TEACHERS WORKING IN A PRIVATE AND PUBLIC SCHOOLS :MANISA CITY EXAMPLE
 
Aim: The aim of the research is measuring protean career attitude of the phisical education teachers working at public and private schools in Manisa city centre and bringing the differences between the attitudes of protean careers according to the demographic characteristics of teachers out. Method: The research consists of physical education teachers working at public and private schools in Manisa city centre. 109 physical education teachers, 35 of whom are working at private schools and 74 of whom are working at public schools, contributed to the research. “Protean Career Attitude Scales” are used the research. For analysing the research data in SPSS 15.0 for Windows statistical software package, Exploratory Factor Analysis, t-test and One Way ANOVA are used. To determine the differences between independent veriables (age, gender, marital status, child status, educational status, working time at work, working time in the institution, number of employment, received salary and salary satisfaction) and protean career attitudes, “Tukey” test is taken into account. Findings and Results: In the present study, it was found that self-directed career attitudes which is one of the lower dimensions of the multiple career attitudes was high in the physical education teachers in Manisa and in the private universities according to the comparison between private and state universities. In addition to this, it was established the values-driven career which was directed to values of the physical education teachers who worked for at least 16 years and at the age of 41-50 were high. The significant changes were found in self-directed career attitudes of the teachers who were single and worked for 1-5 years. Significant differences were’nt showed in gender, child status, educational status, number of employment, received salary and salary satisfaction variables of Socio-demographic characteristics. It was observed that the physical education teachers who works in the centre of Manisa and at the private schools there prefered the self-directed career attitudes.

Keywords: Protean Career, Self-Directed Career, Values-Driven Career, Physical Education TeacherTam Metin