Yıl:2012   Sayı: 3   Alan: Spor Bilimleri  

Nurgül ÖZDEMİR, Ali GÜREŞ, Şaheser GÜNEŞ
ORYANTİRİNG SPORCULARININ BASKIN ZEKA ALANLARI İLE PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
 
Bu çalışmada problem çözme becerisinin günümüzde giderek daha da önemli hale gelmesine dayanılarak oryantiring sporu yapan bireylerin zeka alanlarına göre problem çözme becerinin belirlemesi amaçlanmıştır. Tarama modeline göre yapılan araştırmada kişisel bilgi formu, Çoklu Zeka Envanteri ve Problem Çözme Becerisi Ölçeği uygulanarak araştırma verileri toplanmıştır. Çalışmanın verileri Adnan Menderes Üniversitesi Balıkesir Üniversitesi; Cumhuriyet Üniversitesi; Kastamonu Üniversitesi; Kırıkkale Üniversitesi; Dumlupınar Üniversitesi, Hava Harp Okulu, Kara Harp Okulu, Jandarma Okulu’nda öğrenim gören, oryantiring sporu yapan öğrencilerden toplanmıştır. Araştırmanın örneklemi 50 kadın, 55 erkek toplam 105 kişiden oluşmuştur. Veriler SPSS 11.5 istatistik paket programında analiz edilmiştir. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler, bağımsız gruplar t-testi, tek yönlü varyans analizi, basit ve kısmi korelasyon teknikleri kullanılmıştır. Araştırma sonucunda oryantiring sporcularının doğa zeka puanı ortalamalarının diğer zeka alanları puan ortalamalarına göre daha yüksek olduğu bulunmuştur. Deneklerin doğa zekası puanları kontrol altına alındığında problem çözme becerisi ile bedensel kinestetik zeka puanları arasında ilişki olduğu belirlenmiştir. Ayrıca deneklerin problem çözme becerilerinin mezun olunan lise türüne, baba mesleğine göre değiştiği saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Oryantiring,Problem Çözme Becerisi, ZekaRELATIONSHIP BETWEEN PROBLEM-SOLVING SKILLS WITH THE DOMINANT INTELLIGENCE OF ORIENTEERING ATHLETES
 
In this study, problem-solving skills to become an ever more important based on the sport of orienteering by areas of intelligence, problem-solving skills of individuals who intended to identify. According to scanning model, a survey of the personal information form, Multiple Intelligence Test and Problem Solving Skills Scale were collected by applying the survey data. Data from the study of Adnan Menderes University, Balıkesir University, Cumhuriyet University, Kastamonu University, Kirikkale University, Dumlupınar University , Air Force Academy, Military Academy, the Gendarmerie School in studying, making sport of orienteering was collected from students. 50 percent sample of women, including male and 55 consisted of a total of 105 people. The data were analyzed by SPSS 11.5 statistical package program are processed. Analysis of data, descriptive statistics, independent samples t-test, one-way analysis of variance, simple and partial correlation techniques were used. As a result of the research nature of orienteering athletes' average IQ score was found to be higher than the average score of other intelligence areas. Nature of the subjects after adjustment for intelligence scores and bodily kinesthetic intelligence, problem solving skills scores were determined to be correlated. In addition, the type of subjects' problem-solving skills that you graduated high school, according to father's profession had changed.

Keywords: Orienteering,Problem Solving Skill, IntelligenceTam Metin