Yıl:2012   Sayı: 3   Alan: Spor Bilimleri  

Abidin Ozan ONAĞ, Zeynep ONAĞ, Yavuz YILDIZ
ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞI İLE AKADEMİK ERTELEME EĞİLİMİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA (MANİSA ÖRNEĞİ)
 
Özet: Bu araştırmanın amacı, üniversite öğrencilerinin akademik erteleme eğilimleri (AEE) ile örgütsel vatandaşlık davranışları (ÖVD) arasındaki ilişkiyi incelemektir. Araştırmaya Celal Bayar Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ile Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda öğrenim gören, yaşları 18 ile 33 arasında değişen 207 kız ve 254 erkek olmak üzere toplam 461 öğrenci katılmıştır. Araştırmada veri toplamak amacıyla Aitken’nin Akademik Erteleme Eğilimi Ölçeği İle üniversite öğrencileri için geliştirilen Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Ölçeği kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, öğrencilerin Akademik Erteleme Eğilimi ile Örgütsel Vatandaşlık Davranışı arasında anlamlı ve ters yönde bir ilişki bulunmuştur. Bu sonuca göre, Örgütsel Vatandaşlık Davranışının artması ile Akademik Erteleme Eğiliminin azaldığı görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Örgütsel Vatandaşlık Davranışı, Akademik Erteleme, Üniversite ÖğrencileriRELATIONSHIP BETWEEN ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOUR AND ACADEMIC PROCRASTINATION: A RESEARCH ON UNIVERSITY STUDENTS (MANISA SAMPLE)
 
Abstract: Purpose of this study is examining the relationship between organizational citizenship behavior and academic procrastination among university students. Research sample consisted of 461 undergraduate students whose ages varies between 18 and 33 in Celal Bayar University. These undergraduate student are continuing their education in School of Applied Sciences and School of Physical Education and Sport. In this research Aitken’s Academic Procrastination Scale and Organizational Citizenship Behavior Scale is used to collect data from students. Our study found a significant negative relationship between Academic Procrastination (AP) and Organizational (OCB) Citizenship Behaviour. Our findings suggest that an increase on OCB resulting a decrease on AP.

Keywords: Organizational Citizenship Behaviour, Academic Procrastination, Undergraduate Students.Tam Metin