Yıl:2012   Sayı: 3   Alan: Okul Öncesi Eğitim  

Hülya GÜLAY OGELMAN
OKUL ÖNCESİ OYUN DAVRANIŞ ÖLÇEĞİ’NİN (OÖODÖ) GÜVENİRLİK GEÇERLİK ÇALIŞMALARI
 
Türkiye’de okul öncesi dönem çocuklarının oyun davranışlarını ortaya koymak amacıyla geliştirilmiş ve/veya uyarlanmış ölçme araçları son derecede sınırlıdır. Bu nedenle çalışmanın amacı, 5-6 yaş çocukları için “Okul Öncesi Oyun Davranışı Ölçeği’ni” Türkçe’ye uyarlama çalışmasını gerçekleştirmektir. Araştırmanın çalışma grubunu, Denizli il merkezinde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilköğretim okullarının anasınıflarına devam eden 5-6 yaş grubundan 180 çocuk oluşturmuştur. Uyarlama çalışmasının yapıldığı “Okul Öncesi Oyun Davranışı Ölçeği”, 1998 yılında, küçük çocukların oyunlar sırasında gösterdikleri bireysel davranışlarını öğretmen görüşlerine göre belirlemek amacıyla Robert J. Coplan ve Kenneth H. Rubin tarafından geliştirilmiştir. Güvenirlik çalışmaları kapsamında tüm ölçeğin ve alt ölçeklerinin iç tutarlılık (Cronbach Alpha) katsayısı ve test tekrar-test güvenirlikleri hesaplanmıştır. Geçerlik kapsamında ise Türkçe formun kapsam geçerliği, madde analizi ve yapı geçerliği yapılmıştır. Yapı geçerliğinde, tüm ölçek ile alt ölçekler arasındaki korelasyonlar ve alt ölçekler arasındaki korelasyonlar belirlenmiştir. Kriter geçerliğinde çocuklara en çok hangi oyunu oynamayı sevdikleri, öğretmenlere ise çocukların en çok hangi oynamayı sevdikleri sorulmuştur. Çalışmanın bulguları, “Okul Öncesi Oyun Davranışı Ölçeği’nin” Türkçe versiyonunun 5-6 yaş çocuklarının oyun davranışlarımı ortaya koyabilecek, güvenilir ve geçerli bir ölçme aracı olduğunu ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: Okul Öncesi Oyun Davranış Ölçeği, Güvenirlik-Geçerlik Çalışması, 5-6 Yaş Çocuklar, Okul Öncesi Dönemde OyunADAPTATION STUDY OF THE PRESCHOOL PLAY BEHAVIOUR SCALE (PPBS) TO TURKISH
 
The number of measurement tools developed and/or adapted in order to set forth play period of preschool children in Turkey is considerably limited. For this reason the purpose of this study is to conduct the adaptation study of the “Preschool Play Behaviour Scale” for 5-6 year old children. The group of the study comprised of 180 children, aged between 5 and 6, attending kindergartens of primary schools governed by the Ministry of National Education, located in Central Denizli. “The Preschool Play Behaviour Scale”, the subject of this adaptation study, was developed by Robert J. Coplan and Kenneth H. Rubin in 1998 in order to determine the personal behaviours young children displayed while playing, based on the views of their teachers. The internal consistency coefficient (Cronbach Alpha) and the test re-test reliabilities of the overall scale and its sub-scales were calculated within the context of reliability studies. Content validity, item analysis, and structure validity were conducted on the Turkish version within the context of validity studies. The correlation between the overall scale and its sub-scales, and the correlation between the sub-scales were identified during structure validity. Children were asked what their favourite game was, and teachers were asked what the children’s favourite games were during criteria validity. Study results concluded that the Turkish version of the “Preschool Play Behaviour Scale” was a reliable and valid measurement tool to set forth play period of children aged between 5 and 6.

Keywords: Preschool Play Behavior Scale (PPBS), Reliability-Validity Study, 5-6 Years Old Cchildren, Play in Preschool PeriodTam Metin