Yıl:2017   Sayı: 26   Alan: Education Management  

Okan SARIGÖZ
ÖĞRETMEN ADAYLARININ BOŞ ZAMAN MOTİVASYONLARINA YÖNELİK ANALİTİK BİR ÇALIŞMA
 
Hızla değişen evrende bireylerin başarılı olabilmeleri ve kendilerini daha verimli hissedebilmeleri için modern dünyaya uygun olarak kendilerini yetiştirmeleri gerekmektedir. Bireyler özellikle günlük meselelerinin dışında kalan zamanlarını boşa harcamak yerine bu boş zamanları olumlu yönde kullanarak veya biriktirdiği işlerini hallederek en etkili şekilde değerlendirmelidirler. Zamanı etkili kullanabilmek için de etkili kullanacağımız zamana motive olmalı ve bir plan dahilinde bu zamanları kullanmalıyız. Motivasyon kısaca insanların başarılı olmalarına ve kişisel tatmine ulaşmalarına yardımcı olmaktadır. Bireyler boş zamanlarına motive olarak ve etkili bir şekilde kullandıklarında kendilerini daha mutlu hissetmektedirler. Boş zamanlarında yapılan işler psikolojik olarak bireyi tatmin etmelidir. Boş zaman tatmini bireylerin boş zamanlarını doldurma biçimlerinden algıladıkları kaliteyle yani genel olarak bireylerin boş zamanlarından ne kadar memnun oldukları ile ilgilidir. Boş zamanlar çoğunlukla bireyin çalışma gibi rutin işleri veya etkinlikleri bir tarafa bırakıp onun yerine hoşa giden, hobi veya zevkli etkinliklerle ilgilenmesidir. Boş zaman kavram olarak insanların çalışırken belirli çalışma saatlerinin belirlenmesiyle ortaya çıkmış ve mesai saatlerinin dışında kalan zaman olarak tanımlanmış bir kavramdır. Toplumların geçmişlerine bakıldığında mesai saatlerine bağlı olarak toplumlar ilk defa sanayileşmenin temellerinin atıldığı sanayi toplumlarında çalışma saatleri veya mesai kavramıyla tanışmışlardır. Boş zaman kavramı sanayi devrimiyle beraber çalışma, iş, tasarruf, sermaye birikimi gibi kavramların yeni toplumsal değerler olarak ortaya çıkmış ve o dönemlerde boş zamanlar savurganlık ve tembellik olarak değerlendirilmiştir. Her ne kadar sanayi toplumlarında boş zamanlarda yapılan işlere miskinlik veya tembellik denilse de günümüzde, bireylerden bu boş zamanlarını da etkili olarak değerlendirmeleri beklenmektedir. Oysa günümüzdeki birçok toplumda özellikle tüketim alışkanlığının ve savurganlığın artması gibi sebeplerden dolayı bireyler boş zamanlarını ya televizyon izleyerek ya da alış veriş yaparak değerlendirmektedirler. Bireyler boş zamanlarını gösteriş için sergilediklerinden ve boş zamanlarında tüketim yönünde özgürleşmek istediklerinden günümüz toplumları tüketim sistemlerini kurumsallaştırmıştır. Birçok eğitimciye göre boş zamanların değerlendirilebilmesi için bireylere boş zamanları değerlendirme eğitimleri verilmelidir. Ayrıca günümüzde bireylerin serbest ya da boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için ise gerek kamu kurum ve kuruluşları gerekse de özel sektördeki kurumlar tarafından tüm bireylere kısmen çeşitli destekler verilmektedir. Gençlerin kişilik gelişimini geliştirme bakımından da etkili olabilecek serbest zaman aktiviteleri tüm kurumlar tarafından yadsınamayacak derecede desteklenmektedir. Boş zamanların etkili olarak kullanılması, bireyin yaratıcı ve kültürel faaliyetler açısından kendisini yenilemesi, biriken arzuların açığa çıkarılması, bireylerin sağlıklı yaşamak ve verimli çalışmak dileğinin yerine getirilmesi, olumsuz çevre koşulları nedeniyle oluşan sıkıntı ve stresin atılarak vücut bütünlüğüne kavuşturulmasının sağlanmasıyla gençlerin bu gelişime daha hızlı adapte olacağı düşünülmektedir. Boş zamanları etkin olarak değerlendirme çocukluktan yaşlılığa kadar sürekli bireyle birlikte var olmaktadır. Boş zamanları değerlendirmenin insana psikolojik, sosyal ve fiziksel fayda getirecek deneyimler sağlayacağı, temel eğitimin bir parçası olarak desteklenmesi gerektiği, boş zamanlarda organizasyonların planlanmasının önemli olduğu, sınavlara hazırlanan gençlerin boş zamanlarını değerlendirmeleri sayesinde akademik başarılarının artacağı, sosyalleşecekleri ve iletişim becerilerinin gelişeceği yapılan araştırmalardaki alınan sonuçlar arasındadır. Bu araştırmanın amacı; öğretmen adaylarının boş zaman motivasyonlarına ilişkin görüşlerini bazı demografik değişkenleri de göz önünde bulundurarak belirlemeye çalışmaktır. Araştırmanın örneklemini 2016-2017 öğretim yılında Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesine bağlı İngilizce Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü ile Özel Eğitim Öğretmenliği bölümlerinde okuyan öğretmen adayları oluşturmaktadır. Araştırmada Genel Tarama Modeli kullanılmıştır. Araştırmada mücadele gerektiren uğraşların üstesinden gelmenin bireye doyum hissi verdiği, bazı aktiviteleri yapmanın bireye kendisini özgür hissettirdiği, boş zamanlarda yapılan aktivitelerin bireyi mutlu ettiği ve bayan öğretmen adayları ile erkek öğretmen adaylarının boş zamanlara yönelik motivasyonları arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık olmadığı gibi sonuçlara da ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Boş zaman, Rekreasyon, Aktivite, Eğlenme, Oyalanma, Dinlenme

Doi: 10.17364/IIB.2017.2.0004

AN ANALYTICAL STUDY OF FREE TIME MOTIVATIONS OF TEACHER CANDIDATES
 
Leisure time, conceptually defined as recreation or free time, is a term to define the time period set aside by individuals in order to have fun after the work, rest, play around and do as they wish and meet special needs. The purpose of this study is to determine free time motivations approaches of teacher candidates by considering some demographic variables. The sample space of the study consists of the students of the departments of English Teaching, Classroom Teaching, Psychological Counseling and Guidance and Special Education Teaching from faculty of education of Mustafa Kemal University in 2016-2017 education season. General screening model was utilized in this research. Validity and reliability coefficient of the used scale was calculated to be 0.801. The results found in the study include; overcoming the issues that require struggle gives the person a sense of satisfaction, some particular activities makes the individual feel free, activities in the free time makes the individual happy and there was no significant difference statistically between male and female teacher candidates’ free time motivations.

Keywords: Free Time, Recreation, Activity, Amusement, Playing Around, Resting

Doi: 10.17364/IIB.2017.2.0004

Tam Metin