Yıl:2012   Sayı: 3   Alan: Eğitim  

Öznur TULUNAY ATEŞ
ÖĞRETİM ÜYELERİNİN AKADEMİK TÜKENMİŞLİK VE KAYGI DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
 
Bu araştırmanın amacı Öğretim üyelerinin akademik tükenmişlik ve kaygı düzeylerini belirlemek, ve öğretim üyelerinin tükenmişlik ve kaygı düzeylerinin İkamet ettiği il, cinsiyet, yaş, eğitim düzeyi, kıdem, kurumda çalışma süresi, akademik kadro değişkenlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığını saptamaktır. Bu amaçla 2010–2011 öğretim yılında Kırıkkale Üniversitesi öğretim üyelerinden 131 ine ölçek uygulanmıştır. Araştırma betimsel bir çalışmadır. Araştırma; Akademik Tükenmişlik ölçeği, Durumluk Sürekli Kaygı Envanteri ve kişisel bilgiler formu ile toplanan veriler üzerinde yürütülmüştür. Araştırmada akademik tükenmişlik ve kaygı düzeylerini belirlemek için elde edilen verilerin frekansları, yüzdeleri, aritmetik ortalamaları, tek yönlü varyans analizleri ve korelasyon analizleri tablolaştırılarak yorumlanmıştır. Araştırmada; Durumluk ve sürekli kaygı alt boyutu puanı arttıkça, akademik tükenmişlik alt boyutlarından; duygusal güçsüzlük, yönetsel destek, akademik performans puanının da arttığı bulunmuştur. Araştırmada ayrıca; cinsiyet, yaş, kurumda çalışma süresi, akademik kadro değişkenlerine göre de anlamlı farklılıklar bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Akademik Tükenmişlik, Kaygı, EğitimACADEMIC BURNOUT AND ANXIETY LEVEL OF ACADEMIC PERSONNEL
 
The aim of this study is to find out academic burnout and anxiety level of academic personnel and whether or not the burnout and anxiety level of academic personnel diversify according to some variables such as the city they live, gender, age, education level, seniority, work time in the university, academic staff. To fulfill this aim, the scale applied to 131 academic personnel in Kırıkkale University in 2010-2011 academic year. The study is descriptive. In this study, academic burnout scale, state- trait anxiety scale and personal information files were used. To find out academic burnout and anxiety level, the frequency, percentage arithmetic average, the only aspect variant analyses and correlation analyses of the data collected are represented with charts and then interpreted. In this study, it is found out that the higher score of sub- dimension of state- trait anxiety, the higher score of emotional weakness, administrative support, academic performance point which are sub dimensions of academic burnout. Besides, data is diversified according to gender, age, work, time in institution and academic staff variants

Keywords: Academic Burnout, Anxiety, EducationTam Metin