Yıl:2012   Sayı: 7   Alan: Sosyoloji  

Abdulkadir OĞRAK
MEDYA ve KAOS
 
Yaşadığımız yüzyılı bir “tasarım çağı” olarak tanımlamak yanlış olmayacaktır. Modern dönemde yeryüzünde her şey yeniden düşünüldü ve yeniden ele alındı. Bu bağlamda her şeyin yeniden tasarlandığı bir döneme girildi. Bu yeniden tasarım sürecinde medya önemli roller yerine getirmiştir. Bu yazı da medyanın düzen kurucu, var olan düzeni sürdürücü ve düzenleyici rolü ele alınacaktır. Medyanın tasarlayıcı bir güç olarak temel toplumsal alanlar olan kültürel, ekonomik ve siyasal alanları nasıl düzenlediği ele alınacaktır. Medya kaos ilişkisi tamamen yok sayılmayacak, ancak kaos çağrışımı olan durumların da aslında düzen kurmaya götürme amacına nasıl hizmet ettiği açıklanacaktır. Medyanın düzen kurucu rolü medya araçlarının tarihsel gelişimi de dikkate alınarak yapılacaktır. Ancak konunun ağırlık merkezini günümüz medya araçları ve onların düzen kurma fonksiyonları ne şekilde yerine getirdiğine ayrılacaktır.

Anahtar Kelimeler: İletişim, Medya, Tasarım, Düzen, KaosMEDIA and CHAOS
 
It would not be wrong to define the era we are living in as an “Age of Design”. In modern times, everything was re-thought and re-analyzed. By this means, an age that everything was redesigned was faced. Media/Press had an important role in this redefinition process. In this paper, the role of media as order creator, order maintainer and organizer will be evaluated. The mechanism of media's organizing of cultural, economic and political domains as a designing power will be investigated. The relation between media and chaos will not be ignored but how the chaotic situations lead to order formation indeed will be explained. The role of Media as order creator will be analysed by considering the historical evolution of media tools. By the way, the main axis will be based on contemporary media tools and how they perform their roles of order constitution.

Keywords: Communication, Media, Design, Order, ChaosTam Metin