Yıl:2012   Sayı: 7   Alan: Sosyoloji  

Rıdvan ŞİMŞEK
LİBERTERYEN VE KOMÜNİTERYEN ÇOKKÜLTÜRCÜLÜK DİKOTOMİSİ
 
Sosyal bilimlerde sorunlar birtakım kavramlar-kavramsallaştırmalar etrafında ele alınıp tartışılır. Kimi kavramlar akıp giden zaman içinde köpük misali kaybolurken kimi de kendine dimağlarda derin bir yol açar ve ardından gelen tartışmaların yatağı olur. Çokkültürcülük de insanların ve toplulukların farklılıkları ile bir arada yaşayabilmesi konusunda karşılaşılan sorunlara yönelik sosyal bilimlerde son dönemlerde sıkça gündeme gelen ve tartışılan bir kavram. Bu makalede çokkültürcülük tartışmalarının dikotomik temelini oluşturan liberteryen ve komüniteryen çokkültürcülük yaklaşımları genel hatları ile ele alınacaktır. Bu yaklaşımlardan hareketle çokkültürcülük tartışmasının bir çerçevesi çizildikten sonra bu yaklaşımlara ve genel olarak çokkültürcülüğe yönelik eleştirilere yer verilecektir. Bu bağlamdan hareketle son olarak da tartışmanın farklılıklarla bir arada yaşama konusunda bizlere ne tür teorik, pratik bir zemin, imkân sağladığı konusunda genel bir değerlendirme yapılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Çokkültürlülük, Çokkültürcülük, Liberteryen Çokkültürcülük, Komüniteryen ÇokkültürcülükTHE DICHOTOMY OF LIBERTARIAN AND COMMUNITARIAN MULTİCULTURALISM
 
In social sciences, cases are evaluated according to some concepts/conceptualisations. While some concepts disappear as foam under the sun as the time passes, some of them deeply effect the minds and form a base for the following debates. Multiculturalism too is a concept of Social Sciences on diversity and coexistence, which is recently often pronounced and discussed. In this paper, the approaches of libertarian and communitarian multiculturalism which constitutes the dichotomic bases of multiculturalism debates will be outlined. After debate of multiculturalism will be summarized in this context; critics towards these approaches and multiculturalism will be held. Starting from this point, finally the uses of discussion (both theoretically and practically) in means of coexistence of diversities will be briefly evaluated.

Keywords: Multicultural, Multiculturalism, Libertarian Multiculturalism, Communitarian MulticulturalismTam Metin