Yıl:2012   Sayı: 7   Alan: Sosyoloji  

Ali ÖZTÜRK
KÜ-POST DÖNÜŞÜMÜN YENİ VATANDAŞLIK BİÇİMİ OLARAK NEGATİF ÇOK-KÜLTÜRLÜLÜK BAĞLAMINDA İNDİRGEMECİ GETTOSAL VATANDAŞLIK
 
Küreselleşme ve post-modernizm evresi toplumları tanımlama biçimlerini yeniden şekillendirmektedir. Bu bağlamda günümüz sosyo-siyasal algı ve yapılanma biçimi çok-kültürlülük ve kimlik farkındalıkları üzerinden tanım bulmaya başlamıştır. Bu çalışma kimlik farklarının tabii oluşumlarından çıkarılarak gettolaştırılan yeni yüzünü sorgulamayı hedeflemektedir.

Anahtar Kelimeler: Çok-kültürcülük, Getto, Manipülasyon, Sanalite, ÇatışmaMULTICULTURALISM AND GHETTO IN GLOBAL TERMS REDUCTONISTIC GHETTOIST CITIZENHIP IN THE CONTEXT OF NEGATIVE MULTICULTURALISM
 
Global processes and Post-modernism reshape the ways of defining the societies. In this context, current socio-political perception and construction style has begun to be defined through multiculturalism and identity differences. This study will help us to examine the multiculturalism of ghettoize in this new processes.

Keywords: Multiculturalism, Ghetto, Manipulation, Fiction, ConflictTam Metin