Yıl:2012   Sayı: 7   Alan: Spor Bilimleri  

Sibel ARSLAN
KENTLİ BİREYLERİN REKREASYON TERCİHLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ANALİZİ:
 
Rekreasyon kentli insanların yaşadığı bunalımlı dünyada birçok soruna çözüm olabilen ve hem toplumsal hem bireysel yaşam kalitesini olumlu yönde etkileyen çok boyutlu bir kavramdır. Bu çalışmada Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin sunduğu yetişkinlere yönelik rekreasyon hizmetlerinden yararlanan kent halkının, genel olarak rekreasyon tercihlerinde etkili olan faktörler tespit edilmeye çalışılmıştır. Katılımcıların rekreasyon etkinliklerine ilişkin görüşleri anket ile araştırılmış ve yapılan faktör analizi sonucunda rekreasyon tercihlerini etkileyen faktörler belirlenmiştir. Kentli yetişkinleri rekreasyon etkinliklerinin seçiminde doğrudan ya da dolaylı olarak etkileyen birçok unsur bulunmaktadır. Etkinlik türünün seçiminde sırasıyla “kişisel uygunluk, yönlendirme ve ortam” faktörlerinin daha baskın olduğu; etkinliklere başlarken beklentilerinde “sosyalleşme faktörü, kişisel nedenler faktörü, öğrenme isteği ve yenilenme faktörü ile sağlıklı yaşam faktörü”nün etkin olduğu görülmektedir. Belediyenin sunduğu rekreasyon etkinliklerini tercih etme nedenlerinde ise “tesis ve hizmet kalitesi faktörü ile ulaşım kolaylığı ve ekonomik olma faktörü”nün öne çıktığı görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Rekreasyon, Rekreasyon tercihleri, Faktör AnaliziTHE ANALYSIS OF FACTORS IN RECREATIONAL CHOICES OF PEOPLE LIVING IN URBAN AREAS: EXAMPLE OF ANKARA METROPOLITAN MUNICIPALITY
 
Recreation is a multi directional factor which can be a solution to many problems encountered by people living in urban areas and experiencing a lot of stress and which influences both individual and social quality of life positively. This study tries to identify the factors affecting the choices of people who use recreation services provided by Ankara Metropolitan Municipality. A questionnaire has been conducted to with participants to find their ideas of recreation activities and factor analysis revealed the factors affecting the preferences of people using recreational activities. There are many direct or indirect factors affecting the choices or preferences recreational activities of adults living in urban areas. The choice of activities are generally found to be personal availability, direction and environment and while starting the activities, factors like ‘socialization, personal reasons, desire of learning and renewing, and healhty life’ are found to be influential. As for factors influencing choice of activities provided by municipality, ‘facility, service quality, easement of access and being economical’ appear to come out among others.

Keywords: Recreation, Recreational Choices, Factor AnalysisTam Metin