Yıl:2012   Sayı: 3   Alan: Sağlık Hizmetleri  

Zeynep KORKMAZ, Saliha ALTIPARMAK
HEMŞİRELERDE PERSONEL GÜÇLENDİRME, ÖRGÜTSEL BAĞLILIK DÜZEYLERİ VE ETKİLEYEN ETMENLER
 
Mart-Nisan 2011 tarihleri arasında gerçekleştirilen bu çalışmanın amacı, hemşirelerde personel güçlendirme ve örgütsel bağlılık düzeyleri arasındaki ilişkiyi incelemek ve etkileyen faktörleri belirlemektir. Araştırmanın evrenini Celal Bayar Üniversitesi Araştırma ve Uygulama hastanesinde çalışan hemşireler oluşturmaktadır (n=240). Araştırmada örneklem seçimine gidilmeyip, çalışmaya katılmak isteyen tüm hemşireler çalışmaya alınmıştır (n=194). Araştırmaya katılım oranı %81’dir. Çalışmada toplam personel güçlendirme puan dağılımı 45.3±5.7 (30-60) ve toplam örgütsel bağlılık puan dağılımı 54.1±8.1 (35-78) olarak bulunmuştur. Hemşirelerin personel güçlendirme düzeylerinin çalışma yılı fazla olanlarda, 30 yaş üzeri olanlarda ve lise mezunu olanlarda ve serviste çalışanlarda diğerlerine göre daha iyidir. Hemşirelerde örgütsel bağlılık düzeyleri ise lise eğitimi alanlarda, serviste çalışanlarda ve on yılın altında olanlarda daha iyi düzeyde olarak bulunmuştur (p<0.05). Personel güçlendirme ile örgütsel bağlılık arasında pozitif yönlü ve iyi düzeyde (r=0,622) anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Araştırmanın sonucunda, hemşirelerin personel güçlendirme düzeylerinin ve örgütsel bağlılık düzeylerinin çalışma yılı, yaş ve eğitimden etkilendiği belirlenmiştir. Hemşirelerde personel güçlendirme düzeyi arttıkça, örgütsel bağlılık düzeyi artmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Personel Güçlendirme, Örgütsel Bağlılık, HemşireORGANIZATIONAL COMMITMENT LEVELS, PERSONEL RECRUITMENT OF NURSES AND FACTORS EFFECTS
 
The purpose of this study conducted between the dates of Mach-April 2011 was studying and determining the factors influencing the relation between organizational commitment levels and personel recruitment of nurses. Nurses working in Celal Bayar University make up the scope of the research (n=240). Instead of sampling distribution, all the nurses who want to take part in the research were included (n=194). The turnout was % 81. In this study, total personel requirement points as45.3 +- 5.7 (30-60), and total organizational dependancy points as 54.1 +- 8.1 (35-78) have been obtained. Personel requirement level of the nurses are better for the ones who work for longer years, ones who are older than 30 years of age, high school graduates, and the ones who work in the service. Organizational dependancy level of the nurses, on the other hand, was better fort he ones who have high school education, those who work in the service, and for those who have worked less than 10 years (p<0.05). There have been a positive significant (r=0.622) relation between personel requirement and organizational dependancy. As a result of the study, it was determined that personel requirement levels and organizational dependancy levels of nurses were influenced by labour years, age and education. As the personel requirement level increases with the nurses, organizational dependancy level increases correspondingly.

Keywords: Organizational Commitment, Personel Recruitment, NursesTam Metin