Yıl:2012   Sayı: 3   Alan:  

Çetin YAMAN, Mutlu TÜRKMEN, Gülten HERGÜNER
GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLERİNİN ZAMAN KULLANIM OLANAK VE TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
 
81 ilde görev yapan Gençlik ve Spor İl Müdürlerinin iş performansları, Türk sporunun yerel ölçekte örgütlenmesi ve işleyiş performansının doğrudan belirleyicisi olacaktır. Bu nedenle illerinde spor politikalarının geliştirilmesi ve etkin bir biçimde uygulanmasından sorumlu olan il müdürlerinin zamanı kullanma tutumları büyük önem taşımaktadır. Modern yönetim bilimlerinde üst düzey yöneticilerin zamanı etkin bir biçimde kullanmasının, daha alt düzeyde çalışan personelin zamanı etkin kullanmasından çok daha önemli ortaya konulmaktadır. Yönetim düzeyi yükseldikçe zaman yönetimi daha öncelikli bir konu olarak öne çıkmaktadır. Araştırma neticesinde Gençlik ve Spor İl Müdürlerinin fazla mesai yaparak özel yaşamları için yeterince zaman ayıramadıkları, bazılarının sekreterinin bulunmadığı, bir çoğunun bilgisayardan yeterince yararlanamadığı, personelin nitelik ve nicelik olarak yetersiz geldiği, zamanı planlama konusuna önem verdikleri ortaya çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler: Zaman, Zaman Yönetimi, Spor, Gençlik ve Spor Genel MüdürlüğüEVALUATION OF TIME USAGE POSSIBILITIES AND ATTITUDES OF REGIONAL DIRECTORS OF SPORTS AND YOUTH
 
The work performance of 81 City Directors of Youth and Sports will obviously put out the organizational and functional performance of Turkish sport locally. Therefore time usage behaviors of these directors who are in charge of policy development and application in their cities are very important. Modern management science underlines the fact that time usage of high level managers is much more important than the other staffs’ use of time. As the level of management goes up, time management becomes more important. As the result of this research it is pointed out that City Directors of Youth and Sports spend more time for their work than needed and they don’t have enough time for their private life; some of them don’t have secretaries and most don’t benefit from computers; there isn’t enough staff both quantitatively and qualitatively; they take time management principals into consideration.

Keywords: Time, Time Management, Sport, General Directorate of Youth and SportTam Metin