Yıl:2012   Sayı: 3   Alan: Ekonomi  

Murat KORKMAZ, Kerem AGALDAY, Nur Dilbaz ALACAHAN
DOLAR VE EURO KURLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN EŞBÜTÜNLEŞME(KOİNTEGRASYON) YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ
 
Gelişmiş ülkeler 1970’lerin ortalarından itibaren sabit döviz kuru sisteminden esnek döviz kuru sistemine geçmişlerdir. Serbest döviz kuru sistemine geçişle birlikte döviz kuru öngörüleri de önem kazanmıştır. Finans literatüründe uygulamalı çalışmalar göstermiştir ki; döviz kuru serisi dinamikleri birim kök davranışı gösteren zaman serileri şeklindedir. Döviz kurları arasında eşbütünleşme ilişkisinin varlığı uzun dönem bir denge ilişkisi olduğunu göstermektedir ve döviz kurları arasında Granger nedenselliğin olabileceğini işaret etmektedir. Bu bilgilere dayanarak bir döviz kurunun alacağı değeri diğer döviz kuru ile tahminlemek mümkün olabilecektir.Çalışmamızın amacı Euro ve Dolar kurları arasındaki ilişkiyi eşbütünleşme analizi ile ortaya çıkarmaktır. Çalışmada kullanılan veriler toplam 16 ayı kapsamakta olup gün gün alış ve satış fiyatları üzerinden ayrı ayrı analiz edilmiştir. Analizler sonucunda serilerin durağan olmadığı sonucu ortaya çıkmıştır. Yapılan eşbütünleşme testi sonucunda ise ABD Doları ve Euro’nun alış ve satış fiyatları bakımından bir ilişki olmadığı görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Döviz Kuru Sistemi, Zaman Serileri Analizi, Eşbütünleşme(Kointegresyon) AnaliziANALYSIS OF THE RELATION BETWEEN US DOLLAR AND EURO EXCHANGE WITH COINTEGRATION TECHNIQUE
 
Developed countries changed fixed exchange rate system to the flexible exchange rate system from the mid 1970s. With the changing to free exchange rate system, exchange rate forecasts gained importance. Applied researches in finance literature showed that; exchange rate series dynamics were in the form of time series which showed unit root behaviour. The cointegration relation between the exchange rates indicates that there is a long term balance relation and shows that there can be Granger causality between exchange rates. On the basis of this information, estimation of the exchange rate’s price which will have with other exchange rate may be possible.The aim of our study is to reveal the relationship between Euro and US Dollar exchanges with cointegration analysis. Data used in the study comprise 16 months in total and it was analyzed over the buying and selling prices day to day. In consequence of the analysis, it ensued that series weren’t stationary. As for the cointegration test, it was seen that there was no relation in terms of buying and selling prices of USD and EURO.

Keywords: Exchange Rate System, Analysis of Time Series, Cointegration AnalysisTam Metin