Yıl:2012   Sayı: 3   Alan: İnsan Kaynakları Yönetimi  

Özlem KARLIDAĞ, Nesrin CEYLAN, İrfan GÜNSEL
ÇALIŞMA YAŞAMINDA ESNEKLİĞE DUYULAN İHTİYAÇ UYGULAMALI BİR ÇALIŞMA
 
Günümüz koşullarında, küresel ve uluslar arası rekabet, çalışma hayatının yeniden şekillenmesini zorunluluk hale getirmiştir. Sanayileşmiş dünya ülkeleri, çalışma hayatı ve çalışanların bu hayata uyumu konusundaki çalışmaları ise; giderek hız kazanmıştır. Dünya da yaşanan küreselleşme, çalışma hayatı dışında sermaye ile hizmet sunumunun serbest hareket etmesine zemin oluşturmuştur. Bu nedenle birçok alanda olduğu gibi çalışma hayatı içinde de esnek sistemler bulunmaktadır. Esnek çalışma sistemi ve hayatı nedeni ile işgücü piyasası çok derinden etkilenmiş ve kaliteli iş gücü giderek azalmıştır. Artan işsizlik ile küreselleşmenin yarattığı istihdam açığı çalışanların sosyal hayatı ve iş hayatı üzerinde farklılıklar meydana getirmiştir. Esneklik, iş süresi, çalışma koşulları, ücretlendirme gibi faktörler esnek işgücünün işletme ve çalışan açısından şekillendirilmesi en fazla etki eden nedenlerdir. Yaptığımız bu çalışmada başta çalışanlar olmak üzere, iş hayatında yaşanan esneklik sürecinin çalışma hayatı üzerindeki etkileri belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışmada model olarak ele alınan finans/banka sektöründe çalışanlar üzerinde LİKERT ölçekli bir anket uygulanmış, anketten elde edilen veriler SPSS-15 İstatistik programı ile analiz edilerek sonuç öneri çıkarılmıştır. Uygulamada kullanılan anket, farklı finans ve banka kurumlarında çalışanlara mail ve elden verilmek koşulu ile gönderilmiş, kimlik bilgileri gizli tutulmak koşulu ile anketler geri toplanmıştır. Ayrıca çalışma hayatında yaşanan esnekliğe duyulan ihtiyaçların mevzuat açısından da değerlendirilmesi gerçekleştirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Esneklik, Ücret, Hukuk, İşveren, İş Süreci, Rekabet, Çalışma HayatıTHE NEED FOR FLEXIBILITY IN WORK LIFE AN APPLIED STUDY
 
Global and international competition necessitated remodeling of work life in today’s conditions. Studies of industrialized world countries regarding work life and adjustment of employed people to this life have gained speed. Globalization all over the world formed a basis for free circulation of capital and service offer aside from the work life. Therefore there are flexible systems in work life as in many fields. Labor market has been deeply affected because of flexible working system and life and qualified labor force have been gradually decreased. Increased unemployment and employment gap created by globalization caused differences on social and work life of employed people. Factors such as flexibility, hour of work, working conditions and salary are the reasons which affected the remodeling of flexible labor force mostly in terms of businesses and employed people. In this study, the effects of flexibility process experienced in business life on work life and employed people particularly have been tried to be determined. A LİKERT scaled survey was applied on people working in finance/banking sector which were discussed as a model in the study, data obtained from the survey were analyzed with SPSS-15 statistics program and a conclusion-suggestion was made. The survey used in the application was sent to the individuals working in different finance and bank institutions by e-mail or by hand and then surveys were collected on condition that identity information is kept confidential. Besides the assessment of the need for flexibility experienced in work life were made in terms of the legislation.

Keywords: Flexibility, Salary, Law, Employer, Business Process, Competition, Work LifeTam Metin