Yıl:2012   Sayı: 3   Alan:  

Rabia SOYUCAK
BİR AHLAK EPİSTEMOLOJİSİ MÜMKÜN MÜDÜR?
 
Ahlâkî değer ve kuralların bilgisel bir temelinin mevcut olup olmadığı önemli bir sorun ola gelmiştir. Bu makâle, ahlâkî değer ve kuralların bilgi ile ilişkili olduğunu, başka bir ifâdeyle bir ahlâk epistemolojisinin varlığını ortaya koymaya yönelik bir çalışmadır. Esasen ahlâk ile bilgi asla birbirinden kopuk değildir. Ancak burada bahis mevzûu olan bilgi, olgusal önermelerin ifâde ettiği bilginin aksine, normatif bir veçheye sahiptir. bir ahlâk epistemolojisinin imkânına dâir iki görüş bulunmaktadır. İlki ahlâkî hükümlere temel teşkil eden bir bilginin olmadığını ileri süren görüşlerdir. İkinci yaklaşım ise ahlâk kâidelerinin normatif bir bilgiye dayandığını savunan nesnelci görüşlerdir. İşte bunlara göre, ahlâkî buyrukların temelindeki bilgi (ahlâk bilgisi) insanı erdemli davranmaya sevk edici (normatif) bir vasfa sahiptir. Bu anlamda insanı ahlâklı olmaya dâvet eden etik buyrukların mevcûdiyeti üzerinde duran bir ahlâk epistemolojinden bahsedilebilir.

Anahtar Kelimeler: Ahlâk, Ahlâk Epistemolojisi, Ahlâk Bilgisi, NormatiflikIS MORAL EPİSTEMOLOGY POSSIBLE?
 
This article is concerned with whether or not that there is moral knowledge and moral epistemology. Moral epistemology is the study of whether and how we know right from wrong. In addition that moral epistemology is concerned with moral knowledge, normativity of moral rules are crucial problem. Hence, moral rules are normative in that they provide standards for evaluating specific and particular behaviors. At this point, we may say that there are two views. The former claims that there is not moral knowledge and moral epistemology. In this case, ethical rules and values are not normative. The latter, on the other hand, defends objectivity of moral rules; for this moral knowledge puts normative standards for human actions. Mainly moral knowledge puts normative standards for human actions. The purpose of this study is to suggest epistemologically possibility and normativity of moral knowledge.

Keywords: Ethics, Moral Epistemology, Moral Knowledge, NormativityTam Metin