Yıl:2012   Sayı: 3   Alan:  

Bilal ÇOBAN, Hülya BİNGÖL, Cemal GÜNDOĞDU, Nevzat MUTLUTÜRK, Galip YAVUZ, Şükrü BİNGÖL, Aylin ZEKİOĞLU
BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI VE PROGRAM DAHİLİNDE SUNULAN HİZMETLER KONUSUNDAKİ MEMNUNİYET DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
 
Bu çalışmada Beden Eğitimi öğretmenliği programı 4.sınıf öğrencilerinin program dâhilinde sunulan hizmetler, bölüm ve anabilim dalına ilişkin görüşler, anabilim dalında görev yapan öğretim elemanlarına ilişkin sunulan hizmetlerin memnuniyet düzeylerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmaya Fırat Üniversitesi, İnönü Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi ve Kırıkkale Üniversitesinde öğrenimlerini sürdüren toplam 167 öğretmen adayı katılmıştır. Araştırma tarama modelinde olup anket yöntemi kullanılarak gerçekleşmiştir. Araştırmada, ölçme aracı olarak hazırlanan anketten “Sınıf Öğretmeni Adayları Memnuniyet Anketi’inden yararlanılmıştır. Bu anket, Erdoğan ve Uşak (2005) tarafından geliştirilen“Fen Bilgisi Öğretmen Adayları Memnuniyet Anketi (PSTSQ)’nden uyarlanmıştır. Anketin cronbach alpha güvenirlik katsayısı 95 olarak bulunmuştur. Anket yoluyla elde edilen verilerin aritmetik ortalama, frekans ve yüzde değerleri hesaplanmıştır. Sonuç olarak Beden Eğitimi öğretmenlerinin takım üyesi olma becerileri ve arkadaşlık ilişkilerinin, yüksek (%82,6) olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Sonuçlar % 95 güven aralığında, anlamlılık p<0,05 düzeyinde çift yönlü olarak değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Öğretmen Adayı, Eğitim Programları, Spor, Takım RuhuRESEARCHING THE SATISFACTION LEVEL OF THE CANDIDATE TEACHERS OF PHYSICAL EDUCATION ABOUT PHYSICAL EDUCATION PROGRAMS AND SERVICES WHICH HOLD FORTH WITHIN PHYSICAL EDUCATION PROGRAMS
 
In this research paper the satisfaction level of the candidate teachers at 4th level of physical education programs about services which hold forth within physical programs, ideas about disciplines and classes, and services hold forth about academics who works at discipline.Totally 167 candidate teachers from Kırıkkale University, Fırat University, İnönü University , Erciyes University,Sakarya University attended to this research. The research is at “Scanning Model” and “Survey Method” is used. “ Classroom Teacher Candidates’ Satisfaction Survey” is used. This survey is adapted from “ Satisfaction Level of Candidate Teacher of Positive Science “ which developed by Erdoğan and Uşak. The Cronbach Alpha Reliability Factor is found as 95. Frequency, arithmetic mean and percentage is estimated. To sum, friendship relation and the ability of being member of a team of the Candidate Teachers of Physical Education is found as at a high level ( 82.6%). Results is evaluated among 95% reliability interval and signifance level is evaluated dually at p<0,05.

Keywords: Candidate Teacher,, Education Program, Sport, Team SpiritTam Metin