Yıl:2012   Sayı: 3   Alan: Bankacılık  

Safiye EKMEKÇİOĞLU, Murat KORKMAZ, Nesrin CEYLAN, Güran YAHYAOĞLU, İrfan GÜNSEL
BANKACILIK SEKTÖRÜNDE REKABET
 
Gerçekleştirilen çalışmada 2005-2010 yılları arasındaki toplam mevduat, net faiz geliri/gideri, net dönem kar/zarar, toplam aktifler ile krediler ve alacaklar değişkenleri kullanılarak Türkiye’deki bankaların yapısal durumu incelenmiştir. Bankalar türlerine göre kamu sermayeli, özel sermayeli ve yabancı sermayeli bankalar şeklinde üç gruba ayrılmışlardır. Veriler 2005-2010 yılları arasındaki toplam mevduat, net faiz geliri/gideri, net dönem kar/zarar, toplam aktifler ile krediler ve alacaklar değişkenlerinin ortalamaları alınarak düzenlenmiştir. Her banka için bu değişkenler ayrı ayrı hesaplanarak analiz sonuçları elde edilmiştir. Bankaların yapısal durumlarına ilişkin çıkarsamalarda bulunmak üzere dört farklı istatistiksel analiz ve grafiksel gösterimler kullanılmıştır. Türkiye’de faaliyet gösteren finans ve bankacılık sektörü içerisinde yer alan 30 bankaya ait verileri değerlendirilerek “Tek Yönlü Varyans, Çoklu Regresyon, Temel Bileşen ve Çok Boyutlu Ölçekleme Analizleri Kullanılmış ve Anova Modeli Kurulmuştur” Çalışma sonunda kamu bankaları oldukça yüksek başarı sağlarken, özel bankalarda kamu bankalarına yakın oranla başarı sağladıkları tespit edilmiştir. Fakat yabancı sermayeli bankalarda aynı başarı saptanmamıştır.

Anahtar Kelimeler: Banka, Sektör, Mevduat, Kredi, Rekabet, Aktif, Pasif, Gelir, Faiz, Kar, ZararCOMPETITION IN BANKING SECTOR
 
In the study, the structural situation of banks in Turkey have been analyzed by being used general deposit, net interest income/expense, net period profit/loss, total assets and variables of credits and receivables between the years of 2005-2010. Banks are grouped as public-invested, private-invested and foreign-invested banks according to their types. Data have been arranged by taking the averages of general deposit, net interest income/expense, net period profit/loss, total assets and variables of credits and receivables between the years of 2005-2010. The results of the analysis have been obtained by calculating these variables separately for each bank. Four different statistical analysis and graphical demonstrations have been used for making an inference concerning the structural situations of banks. One-way Analysis of Variance, Multiple Regression Analysis, Principal Component and Multidimensional Scaling Analyses have been used and Anova model has been created by being evaluated the data of 30 banks being in finance and banking sector operating in Turkey. Following the study, it was concluded that while public banks obtained high level of success, private banks gained success at similar level with public banks. However the same success wasn’t found in foreign-invested banks.

Keywords: Bank, Sector, Deposit, Credit, Competition, Asset, Liability, Income, Interest, Profit, LossTam Metin