Yıl:2012   Sayı: 3   Alan: Spor Bilimleri  

Sevde MAVİ, Semiyha TUNCEL, Fehmi TUNCEL, Burçin AKDEMİR
ANKARA'DA YAŞAYAN İNSANLARIN SPOR YAPMA VE YAPMAMA NEDENLERİ
 
Bu çalışmanın amacı Ankara’da yaşayan insanların spor yapma ve yapmama nedenlerini araştırmaktır. Çalışmanın grubunu Ankara’da yaşayan 170 insan oluşturmuştur (90 kadın,80 erkek). Grubun yaş ortalaması 33’tür. Araştırmanın verisi açık uçlu sorular ile araştırmacılar tarafından toplanmıştır. Veriler tanımlayıcı istatistikler kullanılarak açıklanmıştır. Çalışmanın sonucunda 79 insanın aksine 91 insan düzenli spor yapmaktadır. Spor yapan insanların başlıca spor yapma nedenleri sağlıklı yaşam ve kilo vermektir. Diğer taraftan spor yapmayan insanların başlıca nedenleri ise zamansızlık ve tembellik olduğu görülmüştür. Sonuç olarak insanların spor ve egzersizin yararları konusunda daha fazla bilgilendirilmeleri önerilebilir.

Anahtar Kelimeler: Spor, Spora Katılım, AnkaraTHE REASONS WHY THE PEOPLE LIVING IN ANKARA DO OR DO NOT DO EXERCISE
 
The purpose of this study was to research the reasons of doing or not doing exercise of people who lives in Ankara. The study group was 170 people (90 women, 80 men) living in different regions of Ankara. The age mean of the study group was 33. The research data was collected by open ended questions which developed by researches. The data was explained by descriptive analysis. At the result of the study, it was found that unlike 79 people, 91 people do regular exercise. Having healty life and loosing weight were the main reasons of why people do exercise. On the other hand the main reasons why people do not exercise were timelessness and laziness. As a result it can be advised that people should be more informed about benefits of sports and exercise.

Keywords: Sport, Doing Sport, AnkaraTam Metin